Lưu lượng lớn 22m3/phút - 39m3/phút

XATS 1200

5 - 10 bar

34.6 - 31.5 m3/phút

Cummins DCEC QSL8.9-C360-30 giai đoạn III

XAVS 1000

5 - 14 bar

28.9 - 25.6 m3/phút

Cummins DCEC QSL8.9-C360-30 giai đoạn III

V900

16 - 25 bar

25.4 - 22.8 m3/phút

Cummins DCEC QSL8.9-C360-30 giai đoạn III

V1200

15 - 25 bar

36.8 -34 m3/phút

Cummins DCEC QSZ13-C475-30 giai đoạn III

X1300

15 - 30 bar

38.9 - 35.4 m3/phút

Cummins DCEC QSZ13-C550-30 giai đoạn III

Y1300

15 - 35 bar

37.1 - 33 m3/phút

Cummins DCEC QSZ13-C550-30 giai đoạn III