Lưu lượng đến 12m3/phút

XATS 350

10.3 bar

10 m3/phút

Cummins 4BTAA3.9-C125

XAHS 350

12 bar

10 m3/phút

Cummins 4BTAA3.9-C125

XATS 350

10.3 bar

10 m3/phút

Cummins QSB3.9-C130

XAHS 350

12 bar

10 m3/phút

Cummins QSB3.9-C130

XAS 400

7 bar

12 m3/phút

Cummins 4BTAA3.9-C125

XAS 400

7 bar

12 m3/phút

Cummins QSB3.9-C130