Lưu lượng đến 20m3/phút

XAVS 450

14 bar

13 m3/phút

Cummins 6BTAA5.9-C180

XAHS 450

12 bar

13 m3/phút

Cummins 6BTAA5.9-C180

XAVS 450

14 bar

13 m3/phút

Cummins QSB5.9-C180

XAHS 450

12 bar

13 m3/phút

Cummins QSB5.9-C180

XAVS 500

14 bar

14 m3/phút

Cummins QSB5.9-C210

XAHS 500

12 bar

14 m3/phút

Cummins QSB5.9-C210