Lưu lượng đến 24m3/phút

XAXS 600

17 bar

17 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XAVS 650

14 bar

18 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XRHS 650

20 bar

19 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XAHS 750

12 bar

21 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XATS 800

10.3 bar

22 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XAMS 850

8.6 bar

24 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260