Máy phát điện Châu Âu

DVA 140 EME

50Hz

400/230V

129kVA/ 103kW

DPA 150 ELS

50Hz

400/230V

135kVA/ 108kW

DVAS 140 EME

50Hz

400/230V

129kVA/ 103kW

DPAS 150 ELS

50Hz

400/230V

135kVA/ 108kW

DVA 165 EME

50Hz

400/230V

150kVA/ 120kW

DVAS 165 EME

50Hz

400/230V

150kVA/ 120kW