Dải máy công suất nhỏ

DCA-10ESX-DA

50Hz

Liên tục/Dự phòng: 8kVA/8.8kVA

Một pha 1.0

DCA-13ESK-DA

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 10.5kVA/11.5kVA

Ba pha 0.8

DCA-15ESK-DA

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 12.5kVA/13.5kVA

Ba pha 0.8

DCA-18ESX-DA

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 14kVA/15kVA

Một pha 1.0

DCA-25SPX-DA

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 20kVA/22kVA

Một pha 1.0

DCA-25ESK-DA

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 20kVA/22kVA

Ba pha 0.8