Máy phát điện Nhật Bản

DCA-25USI3

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 20kVA/22kVA

Ba pha 0.8

DCA-45USI2

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 37kVA/38.9kVA

Ba pha 0.8

DCA-60USH2

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 50kVA/55kVA

Ba pha 0.8

DCA-100USI

50 Hz

Liên tục/Dự phòng 80kVA/88kVA

Ba pha 0.8

DCA-150USK

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 125kVA/138kVA

Ba pha 0.8

DCA-10ESX-DA

50Hz

Liên tục/Dự phòng: 8kVA/8.8kVA

Một pha 1.0