Dải máy DCA (3 pha)

DCA-13LSK

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 10.5kVA/11kVA

Ba pha 0.8

DCA-13LSY

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 10.5kVA/11.5kVA

Ba pha 0.8

DCA-15LSK

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 12.5kVA/13.8kVA

Ba pha 0.8

DCA-20LSK

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 17kVA/18.7kVA

Ba pha 0.8

DCA-25ESK

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 20kVA/22kVA

Ba pha 0.8

DCA-25ESI

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 20kVA/22kVA

Ba pha 0.8