Máy phát điện Nhật Bản

DCA-35SPK

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 30kVA/31.5kVA

Ba pha 0.8

DCA-45ESI

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 37kVA/38.9kVA

Ba pha 0.8

DCA-60ESH

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 50kVA/55kVA

Ba pha 0.8

DCA-60ESI2

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 50kVA/55kVA

Ba pha 0.8

DCA-75SPI

50 Hz

Liên tục/Dự phòng: 65kVA/68.3kVA

Ba pha 0.8

DCA-100ESI

50 Hz

Liên tục/Dự phòng : 80kVA/88kVA

Ba pha 0.8